Bảng giá hóa đơn điện tử

EV-100

Giá 250.000

Phí khởi tạo: 500.000

 • Số lượng 100 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-1000

Giá 1.100.000

Phí khởi tạo: 500.000

 • Số lượng 1.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-300

Giá 550.000

Phí khởi tạo: 500.000

 • Số lượng 300 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-3000

Giá 2.500.000

Phí khởi tạo: 500.000

 • Số lượng 3.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-500

Giá 780.000

Phí khởi tạo: 500.000

 • Số lượng 500 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-5000

Giá 3.500.000

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 5.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-10000

Giá 5.800.000

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 10.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-30000

Giá 15 triệu

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 30.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-15000

Giá 8.500.000

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 15.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-50000

Giá 20 triệu

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 50.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV-20000

Giá 10.000.000

Phí khởi tạo: Miễn phí

 • Số lượng 20.000 số
 • Không giới hạn thời gian sử dụng
 • Miễn phí mẫu hóa đơn
 • Lưu trữ hóa đơn đến 10 năm

EV Max

Giá 390 triệu

Chuyển giao công nghệ

 • Tự tạo số hóa đơn không giới hạn
 • Thời gian sử dụng vĩnh viễn
 • Xây dựng thương hiệu riêng
 • Máy chủ lưu trữ dữ liệu riêng